Toggle Bar
 
 
 

                       Consiliul Local

Lista cuprinzand consilierii locali ai consiliului local

 

Consiliul Local Tuzla are urmatoarea componenta:

 

Numele si Prenumele consilierului local

Apartenenta Politica

(la data de 01.05.2018)

Done Filis PSD
Raus Alexandra PSD
Ban Constantin PSD
Neagu Manuela Narcisa PSD
Asim Erduan PSD
Condrut Elena Daniela PSD
Botezatu Enache PSD
Dumitru Anghel PMP
Sarbu  Adrian PMP
Barbu Stefanel PMP
Buzoiu Flaviu ALDE
Vitalia Cristian ALDE
Cornoiu Mihai ALDE
Nebunu Manuela PNL
Alis Osman Amdi PNL

 

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Tuzla :

COMISIA 1 : - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala , buget-finante , administrarea domeniului public si privat , agricultura , gospodarire comunala , protectia mediului , urbanism :

Presedinte : -

Secretar : Neagu Manuela-Narcisa

Membrii : Alis-Osman Amdi, Buzoiu Flaviu, Asim Erduan

COMISIA 2 : - Comisia pentru invatamant , sanatate si familie , munca si protectie sociala , protectie copii , tineret si sport , activitati social-culturale :

Presedinte : Florea Ion

Secretar : Raducea Florin

Membrii : Moisei Ion, Raus Alexandra , Sarbu Adrian

COMISIA 3 : - Comisia pentru culte , juridic si disciplina , apararea ordinii si linistii publice , apararea drepturilor cetatenilor , administratie publica locala :

Presedinte : Condrut Elena-Daniela

Secretar : Barbu Stefanel

Membrii : Botezatu Enache , Ban Constantin , Cornoiu Mihai-Ilie.

 

 

 

 

Jurist Daniela Alina BORCAN

Functia:Secretar general

Nascuta: -

Studii: licentiat in drept

 

Conform legilor în vigoare, secretarul comunei este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.
     Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic.
     Funcţia de Secretar General se ocupă pe bază de concurs sau examen, după caz, iar numirea se face de către prefect.
     Secretarul îndeplineşte atribuţiile principale stipulate la art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

     Dispoziții generale aplicabile secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale:(1) Fiecare unitate administrativ-teritorială și subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar general salarizat din bugetul local, funcționar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau științe politice, ce asigură respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcționării aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliului județean, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele din cadrul acestora.(2) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice sau administrative sau științe politice ocupă funcția publică de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitatea studiilor.(3) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu poate fi soț, soție sau rudă până la gradul al II-lea cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu președintele sau vicepreședintele consiliului județean, sub sancțiunea eliberării din funcție.(4) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancțiunea destituirii din funcție.(5) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu și regimul disciplinar ale secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile părții a VI-a, titlul II.

Mai multe detalii aici …

 

 

 

 

 

 

 

resit taner1

TANER RESIT - PRIMAR 

DATA NASTERII: 4.09.1973

STUDII: SUPERIOARE 

Conform legilor în vigoare primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi controlează.

– Primarul reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

– Semnul distinctiv al primarului este eşarfa cu culorile drapelului naţonal al României, care este purtată în mod obligatoriu la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.

– Primarul îndeplineşte atribuţiile principale stipulate în OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Mai multe detalii aici …

 

 

 

 

 

 

CONSTANTIN BAN 

DATA NASTERII : ........

STUDII: SUPERIOARE 

Conform legilor în vigoare Consiliul Local alege din rândul membrilor săi viceprimarul care este subordonat primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarului.

     Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

     Viceprimarul exercită atribuţiile care îi sunt delegate de către primar, în condiţiile prevăzute de art. 152 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Mai multe detalii aici …