descarca document editabil

ANUNȚ

privind inchirierea prin atribuire directa a pasunii din domeniul privat al comunei Tuzla

Informatii privind locatorul: Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Comuna Tuzla, str. Constantei, nr. 80A, jud. Constanta,

Obiectul inchirierii: Parcela Ps 267, cu suprafata de 4000 mp, reprezentand pasuni, apartinand domeniului privat al comunei Tuzla, jud. Constanta;

Procedura aplicata: atribuire directa;

Data sedintei de atribuire directa: 27.04.2022;

Durata inchirierii: 10 ani;

Pretul de inchiriere: 230 lei/ha/an, plus TVA. 

Criterii de participare:

Pentru a participa la procedura de atribuire a pășunii, solicitanții trebuie îndeplinească cumulativ următoarele criterii, sens în care vor depune următoarele documente justificative:

Nr.

Crt.

Criteriu

Document necesar a fi depus

1

Solicitare de închiriere

Cerere (anexă la prezentul anunt)

2

Dovadă deținere animale înscrise în

Registrul Național al Exploatațiilor

Adeverință eliberată de medicul veterinar

3

- Domiciliul stabil în comuna Tuzla, (in cazul persoanelor fizice)

Copie dupa actul de identitate (pentru persoane fizice);

- Sediul pe teritoriul comunei Tuzla (in cazul persoanelor juridice);

Statut, certificat de înregistrare în Registrul Comerțului, certificat de inregistrare fiscala (pentru persoane juridice/ asociații patrimoniale)

4

Dovada deținerii numarului de animale necesar pentru asigurarea incarcaturii optime ( UVM/ha)

Adeverința de la pct. 2

În situația în care numărul de animale deținut depășește încarcătura stabilită, solicitantul va depune o declarație pe propria           răspundere cu privire la numărul de animale

cu care va pășuna pe pășunea închiriată

5

Nu figurează cu debite la bugetul local

Certificat de atestare fiscală de unde reiese

nu are debite la bugetul local;

Cererile, insotite de documentele de mai sus, se depun la sediul Primariei comunei Tuzla, pana la data de 27.04.2022, ora 09:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Tuzla, sau la tel. 0241/747.178.

C E R E R E

de închiriere prin atribuire directă a pașunii disponibile situate in domeniul privat al comunei Tuzla

1. Nume, prenume/denumire: ……………...............................................................................

2. CNP/cod fiscal: …………………………………………………………………………….

3. Domiciliul/sediul: ………………………………………………………………………….

4. Telefon/fax, email: …………………………………………………………………………

5. Obiectul de activitate, pe domenii: ………………………………………………………...                  (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Va solicit sa aprobati inchirierea suprafetei de ________ ha pajiste, aflata in domeniul privat al comunei Tuzla, situata in:

Categoria de folosinta

Intravilan

Denumirea lotului

Nr. parcela

Suprafata

Păşune

NU

Nr. cadastral 107126

Ps 267

4.000 mp

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in declaratii in acte publice, ca vom respecta legislatia si normele in vigoare privind protectia mediului.

Ne angajam ca, dupa semnarea contractului, sa respectam programul de pasunat / amenajamentul pastoral / contractul de inchiriere / prevederile legale.

Data,_____/04/2022                                                                      

Nume fermier,

___________________________________

Semnătura,